தமிழர்க் கலைகளை
ஒரே மேடையில் கண்டு மகிழ

பொங்கல் விழாவுக்கு வாங்க!