14ஆவது ஆண்டு விழாக் கொண்டாட்டம் | 14th Annual Day | மினசோட்டாத் தமிழ்ச்சங்கப் பள்ளிக்கூடம் | MNTS Tamil School

Option 1: YouTube: Media MNTS Tamil School


Option 2: Facebook: MNTS Tamil School


சங்கமம் 2022 | Sangamam 2022

Option 1: YouTube: Minnesota Tamil Sangam


Option 2: Facebook: Minnesota Tamil Sangam


உலகத் தாய்மொழி நாள் கொண்டாட்டம் – நேரலை

World Mother Language Day Celebrations – Live Links

Option 1: YouTube: Minnesota Tamil Sangam


Option 2: YouTube: Minnesota Tamil PalliOption 3: Facebook: Minnesota Tamil Sangam


Option 4: Facebook: Minnesota Tamil Palli